پروژه GIS برداشت میدانی مختصات بزرگراههای موجود کشور

انجام مطالعه و تدقیق طول و برداشت میدانی مختصات بزرگراههای موجود کشور و تبدیل آن  به لایه های اطلاعاتی مورد نیاز بر پایه
موضوع قرارداد
وزارت راه و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل کارفرما
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای آفریقا- ساختمان شهید دادمان-طبقه دوازدهم جنوبی آدرس و تلفن کارفرما
82244133- مهندس رحمانی شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
وحید شایق نسترن ناصری زاده
حامد عباسی رضا ساکیانی
نرگس جعفری علیرضا زجاجی
شبکه جاده ای کشور محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* طراحی فرمتهای جمع آوری اطلاعات
*
برداشت میدانی اطلاعات
*
تکمیل و تصحیح اطلاعات
*
راه اندازی سیستم GIS: نهایی سازی نقشه های GIS  پیاده شده مطابق با استانداردها و سامانه های مورد نظر وزارت راه و شهرسازی، ارائه خروجی بر پایه مختصات UTM قابل ارائه به سازمانهای دیگر
Arc GIS/Global Mapper نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده
خدمات / مشاوره  فني / راه / نقشه برداری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396