پروژه ارزیابی کیفی پروژه مطالعات برقی کردن راه آهن تهران مشهد

انجام همه خدمات مشاوره در انتخاب مشاور مطالعات  برقی کردن راه آهن تهران - مشهد
موضوع قرارداد
راه آهن جمهوری اسلامی- مجری طرح برقی کردن راه آهن کارفرما
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا- تلفن : 88059762 آدرس و تلفن کارفرما
مجری طرح برقی کردن راه آهن- 88059762 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس سیدمجتبی ناصریان نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
سعید مشایخ غفاری جاوید شیرکوند
مجید یوسف زاده خیابانی ابوالقاسم سعیدی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* اخذ موافقت دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر امکان عقد قرارداد با مشاوری که امکان استفاده از تخصصهای لازم در پروژه مطالعات برقی کردن راه آهن را به دلیل خاص بودن موضوع مشاوره داشته باشد.
*
تهیه گزارش شناخت(ITC)
*
شرح کلی خدمات (TOR)
*
درخواست پیشنهاد (RFP)
*
استعلام ارزیابی کیفی(RFQ)
*
تدوین اسناد انتخاب مشاور، تدوین فرآیند امتیاز بندی
*
همکاری در تکمیل و تجمیع مدارک مشاوران
*
امتیاز بندی و ارزیابی مشاوران به طور جامع و برای کارفرما، انتخاب مشاور ذیصلاح
*
انعقاد و مبادله قرارداد با مشاور مطالعات برقی کردن راه آهن تهران- مشهد
*
توجیه و راهنمایی مشاور منتخب، پیگیری و تسریع تا انعقاد و ابلاغ قرارداد
MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

ارزیابی کیفی پروفایل پروژه خدمات کنترل مهندسی

خدمات مشاوره کنترل مهندسی و مطالعات موردی، مشاوره پیمان و رسیدگی، بررسی و تحلیل اسناد کلیه مناقصات و خدمات برنامه ریزی کنترل پروژه اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه‏آهن جمهوری اسلامی
موضوع قرارداد
اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی کارفرما
تهران، میدان ارژانتین، خیابان آفریقا، ساختمان مرکزی راه‏آهن ج.ا.ا، طبقه پانزدهم، اداره کل ارتباطات آدرس و تلفن کارفرما
55127275 علیرضا میردار سلطانی شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
رامین انصاری محسن کریمی
محمدرضا فلاح رضا ساکیانی
حامد عباسی ضامنجانی علی رضایی
مهدی مهری شهره روشنی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* برنامه‏ریزی : برنامه مالی و بودجه‏بندی طرح به صورت سالانه، بررسی برنامه زمانی، بررسی برنامه تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار به منظور هماهنگ‏سازی و تهیه برنامه سطح‏بندی کنترل پروژه
*
ارجاع مراحل مطالعات توجیهی، طراحی پایه و تفصیلی، نظارت و خدمات جنبی
*
ارجاع مراحل مختلف عملیات اجرایی
*
مدیریت زمان در پروژه ها
*
مدیریت هزینه در پروژه ها
*
مدیریت امور قراردادی شامل برگزاری مناقصات، استعلام، خرید خارجی
*
مستند سازی با استفاده از سامانه سمیم و کتاب ما
*
ازشیابی و ارزیابی توسط سامانه سمیم
*
ارزیابی کلیه صورت وضعیت های پیمانکاران، فاکتورهای خرید تجهیزات علائم الکتریکی و ارتباطات مورد استفاده در پروژه ها
MS-Project/ MS-Office//SPSS نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

ارزیابی کیفی پروفایل پروژه نظام تعاملات راه آهن با ذینفعان بخش خصوصی

تدوین نظام جامع تعاملات راه آهن با ذینفعان(مالکان، تعمیر کاران، تامین کنندگان، ناظران و . . . ) مرتبط با نگهداری و تعمیرات واگنهای باری و مسافری ناوگان ریلی راه آهن ج.ا.ا
موضوع قرارداد
راه آهن جمهوری اسلامی- معاونت ناوگان کارفرما
تهران، میدان ارژانتین، خیابان آفریقا، ساختمان مرکزی راه‏آهن ج.ا.ا، طبقه نهم، معاونت ناوگان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس قربانی، معاونت مسافری اداره کل واگنها، 88200352 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
محمدحسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
علی رضایی مهدیس نجات نیا
علی نمازیان مونا کریمی
رضا نوری
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
فاز شناخت :
1-
تدوین شاخص¬های سنجش اثربخشی و گزارش نتایج
2-
شناسایی کلیه ذی¬نفعان، وضع موجود و نقش و اهمیت هر یک
3-
فهرست و تحلیل عناوین و خروجی¬های پروژه¬های قبلی مرتبط کارفرما
4-
فهرست و تحلیل قوانین و دستورالعمل¬ها و آئین¬نامه¬های موجود
5-
گزارش احصاء فعالیت¬ها و فرآیندهای کاری هریک از ذی¬نفعان (مرتبط با امور نت) و مستندات مربوطه
6-
گزارش نحوه تعاملات موجود فیمابین ذی¬نفعان مرتبط

فاز تحلیل :
جمع¬بندی از الگوبرداری¬ها و مطالعات انجام شده
1-
لیست فعالیت¬های مرتبط با نگهداری و تعمیرات واگن¬های باری و مسافری، وزن و اهمیت هر یک
2-
نقاط قوت و ضعف سیستم موجود
3-
نقاط قوت و ضعف سیستم¬های مشابه
4-
گزارش نقاط اجباری از  لحاظ قوانین و مقررات برای تدوین نظام جامع تعاملات
5-
گزارش تعیین استراتژی طراحی مدل
6-
گزارش نهایی و جمع¬بندی فاز شناخت
فاز طراحی مدل: استفاده از روش BPMS
1- 
تبیین کلیه ذی¬نفعان و فعالیت¬های هر یک در مدل جدید
Visio /  Microsoft office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

چاپ سریع-فایل ارزیابی کیفی پروژه مناقصه فاز سوم امیرآباد

اجرای برگزاری مناقصه فاز سوم و انجام خدمات فاز سوم(نظارت عالی و کارگاهی) پروژه روسازی و زیر سازی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
موضوع قرارداد
- کارفرما
مازندران-بهشهر-منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، صندوق پستی: 333 کدپستی: 93555-48541 آدرس و تلفن کارفرما
مهندس  افشین حبیبی اردبیلی، 5412424-0152 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
آرش خدابخش محمدحسین مهدویانی
اردشیر بهمنی عبدالمجید افضل
ایمان مومن پور مجید یوسف زاده خیابانی
تهران - بهشر محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
در فاز طراحی این پروژه طراحی خطوط داخلی بندر و اتصال بندر امیرآباد به شبکه راه آهن توسط شرکت راهیاب بهینه انجام شده بود. جهت انجام فاز سوم و اجرای پروژه  شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه مجددا به عنوان مشاور برگزیده شد و تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه فاز سوم و انتخاب پیمانکار، نظارت بر خرید تجهیزات روسازی از جمله ریل و نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرای زیرسازی و روسازی جزء شرح خدمات اصلی این پروژه بود.
اهم شرح خدمات و گزارشات ارسالي به كارفرما :
* هماهنگي با كارفرما براي تهیه اسناد مناقصه و تنظيم قرارداد و تشكيل نظارت مقيم
* نظارت بر تعيين پيمانكار و انجام صحيح موضوع قرارداد
* نظارت عاليه بر اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد
* بررسی صورت وضعیت ، بررسی تاخیرات مجاز و غیر و مجاز پیمانکاران
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

فایل ارزیابی کیفی پروژه مناقصه فاز سوم امیرآباد

سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان کارفرما
بندر امام خمینی - ساختمان مرکزی بنادر وکشتیرانی استان خوزستان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس کوثری زاده، 06522522358 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
انجام امور و طراحی های مورد نیاز کارفرما نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای عملیات تعمیر نگهداری راه آهن
موضوع قرارداد
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
علی حسین پور سعید مشایخ غفاری
جمال شمسی عبدالمجید افضل
تهران - بندرامام خمینی محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
انجام امور و طراحی های مورد نیاز کارفرما نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای عملیات تعمیر نگهداری راه آهن
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده:
1-
انجام کلیه امور، مطالعات یا طراحی های توافق و ابلاغ شده شامل :
-
طراحی و بهینه سازی مسیر خطوط ریلی
-
طراحی زیرسازی و روسازی و ارائه نقشه هاس اجرایی
-
برداشت و ترسیم مسیرها و مقاطع مورد لزوم
-
آنالیز مقادیر، تعیین احجام و تعیین قیمت اجرای کار
-
تهیه و انتشار اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و ارزشیابی آنها
-
تهیه قراردادهای اجرایی و تکثیر و پیگیری تا انعقاد و ابلاغ آنها
-
بررسی و ارائه راهکار جهت مشکلات خطوط ریلی و بهره برداری مربوطه
2-
انجام خدمات نظارت کارگاهی شامل
-
نظارت بر تعمیرات و نگهداری خطوط و ادوات ریلی بندر شامل کلیه  شرکت های تعمیر و نگهداری خطوط ریلی بندر
-
نظارت بر بهسازی شامل زیرسازی و روسازی خطوط ریلی بندر شامل کلیه شرکت هایی که به نوعی با راه آهن بندر در ارتباط هستند و همچنین شرکت های بهره بردار، سرمایه گذار و ...
3-
انجام خدمات نظارت عالی بر موارد فوق الذکر
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده
خدمات / مشاوره  فني / راه / نظارت بر اجرا
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396