نجام خدمات مهندسی مطالعات ارائه راهکار جهت اتصال محو ریلی همدان- سنندج به محور راهآهن غرب کشور

انجام خدمات مهندسی مطالعات ارائه راهکار جهت اتصال محو ریلی همدان- سنندج به محور راهآهن غرب کشور
موضوع قرارداد
راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارفرما
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا- تلفن : 88059762 آدرس و تلفن کارفرما
مجری طرح برقی کردن راه آهن- 88059762 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
- نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
-
- محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
-
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات و طراحی مسیر و ایستگاههای راه آهن منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و اتصال آن به نزدیکترین ایستگاه شبکه ریلی کشور

مطالعات و طراحی مسیر و ایستگاههای راه آهن منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و اتصال آن به نزدیکترین ایستگاه شبکه ریلی کشور
موضوع قرارداد
سازمان بنادر و دریانوردی- منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد کارفرما
مازندران-بهشهر-منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، صندوق پستی: 333 کدپستی: 93555-48541 آدرس و تلفن کارفرما
مهندس  افشین حبیبی اردبیلی، 5412424-0152 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
محمدرضا ایزدی محمدحسین مهدویانی
اردشیر بهمنی عبدالمجید افضل
سعید مشایخ غفاری مجید یوسف زاده خیابانی
تهران- بندرامیرآباد محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
موضوع قرارداد عبارتست از مطالعات مقدماتی و قسمت اول و دوم مرحله اول و قسمت اول و دوم مرحله دوم زیرسازی و روسازی راه آهن منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و اتصال آن به نزدیکترین شبکه ریلی بندر به طول 11.9 کیلومتر. همچنین طراحی ایستگاههای مبادله بندر و اتصال به ایستگاه راه آهن رستم کلا، برآورد تعداد خطوط و طول ایستگاه ها و آرایش سوزنها و تجهیزات مورد نیاز جزء شرح خدمات پروژه بوده است.
اهم شرح خدمات و گزارشات ارسالي به كارفرما :
مرحله اول- قسمت اول:
بازدید محلی: شناسایی موقعیت و وضع عمومی منطقه در طول کریدور انتخابی و در باند مورد مطالعه، تهیه نقشه ها و گزارش های مربوط به زمین شناسی بر اساس بازدید های محلی
اطهار نظر کلی در باره مصالح زیرسازی موردنیاز و امکانات تامین آن در منطقه
بررسی درآمد و هزینه ها شامل پیش بینی هزینه احداث راه آهن شامل اجزاء مختلف سرمایه گذاری، پیش بینی هزینه بهره برداری و نگهداری محور
پیش بینی درآمدهای حاصل از حمل و نقل بار شامل اجزاء مختلف درآمد به تفکیک سالانه
تهیه نقشه حوضه های آبگیر پلها به مقیاس 1:250،000 و نمایش نتایج آن به صورت دبی با دوره های برگشت 25 و 50 ساله و منحنیهای هم باران در منطقه طرح.
مرحله اول- قسمت دوم:
بررسیهای تکمیلی روی نقشه ها شامل تعیین باند عبور بر روی نقشه های به مقیاس 1:50،000، سایر خدمات و بازدید محلی.
تهیه نیمرخ طولی کریدور منتخب کارفرما از روی نقشه های با مقیاس 1:50،000 و ترسیم خط پروژه طبق استاندارد طرح.
تعیین محل و نوع توقفگاهها و ایستگاهها در روی پلان و پروفیل طولی طبق استاندارد طرح.
تعیین تعداد پلهای کوچک مسیر و تهیه جدول فهرست آنها.
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

اجرای برگزاری مناقصه فاز سوم و انجام خدمات فاز سوم(نظارت عالی و کارگاهی) پروژه روسازی و زیر سازی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

اجرای برگزاری مناقصه فاز سوم و انجام خدمات فاز سوم(نظارت عالی و کارگاهی) پروژه روسازی و زیر سازی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
موضوع قرارداد
- کارفرما
مازندران-بهشهر-منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، صندوق پستی: 333 کدپستی: 93555-48541 آدرس و تلفن کارفرما
مهندس  افشین حبیبی اردبیلی، 5412424-0152 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
آرش خدابخش محمدحسین مهدویانی
اردشیر بهمنی عبدالمجید افضل
ایمان مومن پور مجید یوسف زاده خیابانی
تهران- بهشر محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
در فاز طراحی این پروژه طراحی خطوط داخلی بندر و اتصال بندر امیرآباد به شبکه راه آهن توسط شرکت راهیاب بهینه انجام شده بود. جهت انجام فاز سوم و اجرای پروژه  شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه مجددا به عنوان مشاور برگزیده شد و تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه فاز سوم و انتخاب پیمانکار، نظارت بر خرید تجهیزات روسازی از جمله ریل و نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرای زیرسازی و روسازی جزء شرح خدمات اصلی این پروژه بود.
اهم شرح خدمات و گزارشات ارسالي به كارفرما :
هماهنگي با كارفرما براي تهیه اسناد مناقصه و تنظيم قرارداد و تشكيل نظارت مقيم
نظارت بر تعيين پيمانكار و انجام صحيح موضوع قرارداد
نظارت عاليه بر اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد
بررسی صورت وضعیت ، بررسی تاخیرات مجاز و غیر و مجاز پیمانکاران
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

انجام خدمات مهندسی مطالعات مقدماتی طرح حمل سنگ آهن به خوزستان به وسیله راه آهن

انجام خدمات مهندسی مطالعات مقدماتی طرح حمل سنگ آهن به خوزستان به وسیله راه آهن
موضوع قرارداد
مجري طرحهاي ساخت و توسعه راه آهن- وزارت راه و ترابری کارفرما
تهران-خیابان ظفر- خیابان فرید افشار- تقاطع بلوار آرش- شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل آدرس و تلفن کارفرما
آقای مرتضی نوروزی، 22228258 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
آقای سیدمجتبی ناصریان نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
* محسن مهدی * آرش خدابخش
* ایمان مومن پور
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعه منطقه اي و جغرافيايي و اخذ نقطه نظرات دستگاههاي ذيربط
* شناسايي حوزه نفوذ طرح و شرح ضرورتها و فرصتهاي بالقوه توسعه منطقه از ابعاد مختلف و تاثير بهبود شبكه ترابري در فعليت بخشيدن به آنها.
* پيش بيني حجم بار و مسافر راهآهن
* مطالعات كلي مسيريابي و طرح مسير
* مقايسه كشش ديزلي و برقي و اظهارنظر درخصوص برقي كردن محور يا پيش بيني برقي شدن مطالعه آثار منطقهاي و ملي احداث طرح شامل بررسي حوزه تاثير و مقدار اثر مطالعه مالي و اقتصادي
* مقايسه واريانت هاي مسير بر اساس تحليل چند معياره از ديدگاه تمام ذينفعان طرح و شناسايي بهترين مسير و الگوي حمل سنگ‌آهن فولاد خوزستان (با اولويت شبكه ريلي).
MS Office,CSDP نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده
خدمات / خدمات فني / راه آهن / زیرسازی و طراحی مسیر
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396