انجام امور و طراحی های مورد نیاز کارفرما نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای عملیات تعمیر نگهداری راه آهن

مطالعات مقدماتي طرح نوسازی محور راهآهن  اهواز - خرمشهر
موضوع قرارداد
سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان کارفرما
بندر امام خمینی - ساختمان مرکزی بنادر وکشتیرانی استان خوزستان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس کوثری زاده، 06522522358 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران - بندرامام خمینی محل اجرای پروژه
علی حسین پور سعید مشایخ غفاری
جمال شمسی عبدالمجید افضل
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
1- انجام کلیه امور، مطالعات یا طراحی های توافق و ابلاغ شده شامل :
-
طراحی و بهینه سازی مسیر خطوط ریلی
-
طراحی زیرسازی و روسازی و ارائه نقشه هاس اجرایی
-
برداشت و ترسیم مسیرها و مقاطع مورد لزوم
-
آنالیز مقادیر، تعیین احجام و تعیین قیمت اجرای کار
-
تهیه و انتشار اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و ارزشیابی آنها
-
تهیه قراردادهای اجرایی و تکثیر و پیگیری تا انعقاد و ابلاغ آنها
-
بررسی و ارائه راهکار جهت مشکلات خطوط ریلی و بهره برداری مربوطه
2-
انجام خدمات نظارت کارگاهی شامل
-
نظارت بر تعمیرات و نگهداری خطوط و ادوات ریلی بندر شامل کلیه  شرکت های تعمیر و نگهداری خطوط ریلی بندر
-
نظارت بر بهسازی شامل زیرسازی و روسازی خطوط ریلی بندر شامل کلیه شرکت هایی که به نوعی با راه آهن بندر در ارتباط هستند و همچنین شرکت های بهره بردار، سرمایه گذار و ...
3-
انجام خدمات نظارت عالی بر موارد فوق الذکر
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده
خدمات / خدمات فني / راه آهن / تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396