پروفایل پروژه ارزیابی کیفی پروژه مطالعات برقی کردن راه آهن تهران مشهد

انجام همه خدمات مشاوره در انتخاب مشاور مطالعات  برقی کردن راه آهن (تهران-مشهد)
موضوع قرارداد
راه آهن جمهوري اسلامي- مجري طرح برقي كردن راه آهن کارفرما
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای بلوار آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا- تلفن : 88059762 آدرس و تلفن کارفرما
مجری طرح برقی کردن راه آهن- 88059762 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس سیدمجتبی ناصریان نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
سعید مشایخ غفاری
جاوید شیرکوند
مجید یوسف زاده خیابانی
ابوالقاسم سعیدی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* اخذ موافقت دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر امکان عقد قرارداد با مشاوری که امکان استفاده از تخصصهای لازم در پروژه مطالعات برقی کردن راه آهن را به دلیل خاص بودن موضوع مشاوره داشته باشد.
*
تهیه گزارش شناخت(ITC)
*
شرح کلی خدمات (TOR)
*
درخواست پیشنهاد (RFP)
*
استعلام ارزیابی کیفی(RFQ)
*
تدوین اسناد انتخاب مشاور، تدوین فرآیند امتیاز بندی
*
همکاری در تکمیل و تجمیع مدارک مشاوران
*
امتیاز بندی و ارزیابی مشاوران به طور جامع و برای کارفرما، انتخاب مشاور ذیصلاح
*
انعقاد و مبادله قرارداد با مشاور مطالعات برقی کردن راه آهن تهران- مشهد
*
توجیه و راهنمایی مشاور منتخب، پیگیری و تسریع تا انعقاد و ابلاغ قرارداد
MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

پروفایل پروژه طراحی نظام تعرفه قطارهای مسافری

طراحی نظام تعرفه قطارهای مسافری
موضوع قرارداد
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته کارفرما
تهران- خیابان توحید، خیابان شهید غلامرضا طوسی، پلاک 63 واحد 19 آدرس و تلفن کارفرما
66565615 - مهندس شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
ایمان مومن پور
مجید خشکرودیان
محمد کریمی
رضا ساکیانی
مسلم نصیری نوین
علی رضایی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* ارزیابی نظام تعرفه مسافری راه آهن ایران و راه آهن های کشورهای خارجی(5 نمونه)
*
ارزیابی مشکلات و محدودیتهای فعلی نرخ و ضوابط تعرفه قطارهای مسافری
*
تدوین اجزاء و حدود وزنی هزینه و درآمدی تعرفه قطارهای مسافری و خدمات جانبی آنها
*
نحوه تعیین و شارژ انواع یارانه در تعرفه ریلی بار و مسافر و سیستمهای رقیب
*
تحلیل آثار شارژ هرنوع یارانه در نرخ جذب مسافری و در کارآمدی شبکه و ناوگان ریلی و جاده ای
*
تحلیل اثر برگشت سرمایه و تعامل مدیریت زیرساخت، ناوگان و بهره برداری
*
بررسی وزن عوارض، کسور قانونی، فروش بلیت و تخفیفات بازاریابی در تعرفه پایه و عملکرد
*
تعیین مقادیر نسبی پارامترهای ثابت و متغیر تعرفه جدید حمل مسافرین ریلی
*
تحلیل مکانیزم اثرگذاری پارامترهای هزینه قطارها بر تعرفه قطارهای مسافری
*
تحلیل مکانیزم اثرگذاری سیستمهای رقیب بر تعرفه قطارهای مسافری
*
تحلیل مکانیزم اثرگذاری پارامترهای اجتماعی و اقلیمی بر تعرفه قطارهای مسافری
*
تحلیل مکانیزم اثرگذاری متقابل پارامترهای تعرفه قطارها بر درآمد و عملکرد قطارها
*
دسته بندی پارامترهای اصلی و فرعی و ثابت و متغیر تعرفه.
*
طراحی مدل محاسباتی تعرفه قطارهای مسافری (هر دوره، هر مسیر، هر نوع قطار، هر درجه، هر خدمات، هر نوع مسافر)
*
طراحی زیرسیستم برآورد نتایج مالی مدل در تغییرات ادواری برای هر شرکت با ناوگان و خدمات اختصاصی
*
طراحی زیرسیستم محاسبه یارانه مورد نیاز و منابع یارانه ای مورد نیاز
*
طراحی مکانیزم های مقایسه و تثبیت نسبت های مالی یارانه تعرفه ریلی و سیستمهای رقیب
MS-Project/ MS-Office//SPSS نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

چاپ سریع فایل ارزیابی کیفی پروفایل پروژه خدمات کنترل مهندسی

خدمات مشاوره کنترل مهندسی و مطالعات موردی، مشاوره پیمان و رسیدگی، بررسی و تحلیل اسناد کلیه مناقصات و خدمات برنامه ریزی کنترل پروژه اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه‏آهن جمهوری اسلامی
موضوع قرارداد
اداره کل ارتباطات و علایم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی کارفرما
تهران، میدان ارژانتین، خیابان آفریقا، ساختمان مرکزی راه‏آهن ج.ا.ا، طبقه پانزدهم، اداره کل ارتباطات آدرس و تلفن کارفرما
55127275علیرضا میردار سلطانی شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
محمدحسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
رامین انصاری محسن کریمی
محمدرضا فلاح رضا ساکیانی
حامد عباسی ضامنجانی علی رضایی
مهدی مهری شهره روشنی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* برنامه‏ریزی : برنامه مالی و بودجه‏بندی طرح به صورت سالانه، بررسی برنامه زمانی، بررسی برنامه تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار به منظور هماهنگ‏سازی و تهیه برنامه سطح‏بندی کنترل پروژه
*
ارجاع مراحل مطالعات توجیهی، طراحی پایه و تفصیلی، نظارت و خدمات جنبی
*
ارجاع مراحل مختلف عملیات اجرایی
*
مدیریت زمان در پروژه ها
*
مدیریت هزینه در پروژه ها
*
مدیریت امور قراردادی شامل برگزاری مناقصات، استعلام، خرید خارجی
*
مستند سازی با استفاده از سامانه سمیم و کتاب ما
*
ازشیابی و ارزیابی توسط سامانه سمیم
*
ارزیابی کلیه صورت وضعیت های پیمانکاران، فاکتورهای خرید تجهیزات علائم الکتریکی و ارتباطات مورد استفاده در پروژه ها
MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

چاپ سریع فایل ارزیابی کیفی پروفایل پروژه نظام تعاملات راه آهن با ذینفعان بخش خصوصی

تدوین نظام جامع تعاملات راه آهن با ذینفعان(مالکان، تعمیر کاران، تامین کنندگان، ناظران و . . . )
موضوع قرارداد
راه آهن جمهوری اسلامی- معاونت ناوگان کارفرما
تهران، میدان ارژانتین، خیابان آفریقا، ساختمان مرکزی راه‏آهن ج.ا.ا، طبقه نهم، معاونت ناوگان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس قربانی، معاونت مسافری اداره کل واگنها، 88200352 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
علی رضایی
مهدیس نجات نیا
علی نمازیان
مونا کریمی
رضا نوری
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
فاز شناخت :
1-
تدوین شاخص¬های سنجش اثربخشی و گزارش نتایج
2-
شناسایی کلیه ذی¬نفعان، وضع موجود و نقش و اهمیت هر یک
3-
فهرست و تحلیل عناوین و خروجی¬های پروژه¬های قبلی مرتبط کارفرما
4-
فهرست و تحلیل قوانین و دستورالعمل¬ها و آئین¬نامه¬های موجود
5-
گزارش احصاء فعالیت¬ها و فرآیندهای کاری هریک از ذی¬نفعان (مرتبط با امور نت) و مستندات مربوطه
6-
گزارش نحوه تعاملات موجود فیمابین ذی¬نفعان مرتبط

فاز تحلیل :
جمع¬بندی از الگوبرداری¬ها و مطالعات انجام شده
1-
لیست فعالیت¬های مرتبط با نگهداری و تعمیرات واگن¬های باری و مسافری، وزن و اهمیت هر یک
2-
نقاط قوت و ضعف سیستم موجود
3-
نقاط قوت و ضعف سیستم¬های مشابه
4-
گزارش نقاط اجباری از  لحاظ قوانین و مقررات برای تدوین نظام جامع تعاملات
5-
گزارش تعیین استراتژی طراحی مدل
6-
گزارش نهایی و جمع¬بندی فاز شناخت
Visio / Microsoft office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

تهیه اسناد فنی و مالی توسعه شمالی فاز4 خط3 متروی تهران به طول حدود 2/5 کیلومتر

شرکت مهندسی سپهر رزموند کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
مهندس کریمی، تلفن تماس: 88375043 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
تهیه اسناد فنی و مالی توسعه شمالی فاز4 خط3 متروی تهران به طول حدود 2/5 کیلومتر
موضوع قرارداد
مهندس کریمی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
-
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* بررسی های زمین شناسی، هیدرولوژی و ژئو تکنیک
*
تهیه اسناد فنی و برآورد قیمت اجرای تونل
*
تهیه اسناد فنی و برآورد قیمت اجرای ایستگاهها
*
تهیه لیست مقادیر اسناد مناقصه(تونل، ایستگاهها و هواکش ها و تاسیسات برقی و مکانیکی)
*
طرح تجهیز کارگاه و انحراف ترافیک
*
طرح اولیه تاسیسات برقی و مکانیکی
*
تهیه برنامه زمانبندی پروژه
*
تهیه جریان مالی پروژه
Ms Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده
مشاوره / مشاور مدیریت
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396