نام کارفرما قرارداد رديف
شرکت ایتوک تامین خدمات کارشناسی راه آهنی موردنیاز(توجیه فنی و اقتصادی راه آهن دبله-دوگومه) در کشور گینه 1
شرکت مومیای ایران توافقنامه همکاری متقابل شرکتهای راهیاب بهینه و مومیای ایران برای به نتیجه رساندن طرح ارتقای کمی و کیفی شرکت مومیای ایران 2
بنیاد مستضعفان طرح اولیه دو خطه کردن راه آهن تهران-مشهد 3
ساپکو-کارگاه مسعود طراحی و پیاده سازی نظام تضمین کیفیت سازندگان قطعات ساپکو- کارگاه مسعود 4
ساپکو- کارگاه صنایع فلزی سیاوشش طراحی و پیاده سازی نظام تضمین کیفیت سازندگان قطعات ساپکو- کارگاه صنایع فلزی سیاوش 5
ساپکو- شرکت کاویان قطعه قدس طراحی و پیاده سازی نظام تضمین کیفیت سازندگان قطعات ساپکو- شرکت کاویان قطعه قدس 6
ساپکو- شرکت مومیای ایران طراحی و پیاده سازی نظام تضمین کیفیت سازندگان قطعات ساپکو- شرکت مومیای ایران 7
شرکت ساپکو برنامه ریزی، اجرا، پیاده سازی، مدیریت و پاسخگویی تعهدات 8
مترا توافقنامه همکاری مشترک در تدوین مبانی آیین نامه روسازی راه آهن با مهندسین مشاور مترا 9
مرکز تحقیقات راه آهن وافقنامه همکاری مشترک با مرکز تحقیقات راه آهن در مورد هماهنگی، همکاری و پشتیبانی مشترک و متقابل طرفین در شناسایی، جذب، انجام و تکمیل خدمات مشاوره مهندسی در زمینه های فنی، اقتصادی و اداری راه آهن و صنایع 10
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مطالعه فنی و اقتصادی تراورس مورد نیاز خطوط آهن شبکه داخلی راه آهن طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی 11
شرکت راه آهن واثق توافقنامه خدمات مشاوره و نظارت فنی و اقتصادی، بهره برداری بهینه ریلی از راه آهن ج.ا.ا 12
شرکت شتاب ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی ترانزیت محور سرخس-بندر عباس 13
دفتر آمار و خدمات ماشینی راه آهن ج.ا.ا کد گذاری، ثبت و شناسایی اموال ریلی و ... راه آهن ج.ا.ا و اعمال اصلاحات بر روی اطلاعات و شفاف نمودن آن ها به تعداد تقریبی 800،000 رکورد 14
دفتر آمار و خدمات ماشینی راه آهن ج.ا.ا کد گذاری، ثبت و شناسایی اموال ریلی و ..... راه آهن ج.ا.ا و اعمال اصلاحات بر روی اطلاعات و شفاف نمودن آن ها به تعداد تقریبی 78000 15
سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی توجیه فنی و اقتصادی راه آهن بافق-مشهد به طول تقریبی 2/485 کیلومتر(تقریبا نصف راه از طرف مشهد) 16
راه آهن ج.ا.ا - معاونت فنی و امور زیر بنایی مطالعات اولیه(تقاضا، فنی،مالی،اقتصادی و سرمایه گذاری)طرح افزایش ظرفیت راه آهن محور شمال 17
شرکت ایتوک توجیه فنی و اقتصادی راه آهن فرعی معدن مهدی آباد یزد و اتصال آن به شبکه راه آهن سراسری 18
شرکت قطارهای مسافری رجاء امکان سنجی راه اندازی قطارهای توریستی با کیفیت و عملکرد مناسب در راه آهن محور شمال 19
معاونت فنی و امور زیر بنایی راه آهن ج.ا.ا انجام خدمات مشاوره برای: مطالعه اولیه تقاضای فنی،مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری،واگذاری تعمیر و نگهداری خطوط آهن به بخش خصوصی 20
شرکت قطارهای مسافری رجاء انجام مطالعات توسعه حمل و نقل ریلی محلی- حومه ای 21
طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی مطالعات توجیه فنی، اقتصادی،زیست محیطی، طرح اتصال متروی تهران به فرودگاه بین المللی امام 22
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری نجام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی و اقتصادی ساخت و بهره برداری راه آهن اصفهان-ازنا به طول تقریبی 322 کیلومتر 23
اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان نظارت بر امور نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی و گارمانوری آن 24
انجام خدمات مشاوره برای: مطالعه بازسازی گار مانوری بندر امام خمینی(فازهای صفر و یک و دو) 25
نظارت: بر امور نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی و گارمانوری 26
نظارت بر امور نگهداری،تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی و گارمانوری آن(الحاقیه شماره 1 تمدید قرارداد) 27
انجام امور و طرحیهای مورد نیاز کارفرما-نظارت کارگاهی و عالی بر اجرای قراردادهای ریلی بندر امام خمینی(ره) 28
مطالعه فنی و مالی نوسازی نقاط حاد خطوط آهن بندر امام خمینی(فازهای صفرو یک و دو) 29
تدوین دستورالعملهای نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی   30
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری انجام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی و اقتصادی ساخت و بهره برداری راه آهن چابهار-فهرج به طول تقریبی 620 کیلومتر   31
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری انجام خدمات مشاوره فنی و مهندسی مطالعات توجیه فنی و اقتصادی راه آهن میانه-اردبیل به طول 150 کیلومتر   32
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد مطالعات و طراحی مسیر راه آهن منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و اتصال آن به نزدیکترین شبکه ریلی کشور   33
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد اجرای برگزاری مناقصه فاز سوم و انجام خدمات فاز سوم(نظارت عالی و کارگاهی) پروژه روسازی و زیر سازی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد   34
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری مطالعات مقدماتی طرح احداث راه آهن بندر امام-خرمشهر به طول تقریبی 120 کیلومتر   35
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری مطالعات مقدماتی طرح نوسازی راه آهن اهواز-خرمشهر به طول تقریبی 120 کیلومتر   36
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری مطالعات مقدماتی راه آهن بندر امام- خرمشهر   37
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری انجام خدمات مهندسی مطالعات مقدماتی طرح حمل سنگ آهن به خوزستان به وسیله راه آهن   38
قطار شهری مشهد مطالعات شناخت و طرح ریزی زیر سازی و روسازی کریدورهای 2و3و4 قطار شهری مشهد و مطالعات فاز پیشرفته برای خط 2 مصوب قطار شهری مشهد   39
شرکت راه آهن ج.ا.ا انجام خدمات مشاوره ای پیرامون مطالعات طرح ساماندهی حمل و نقل ریلی منطقه قم   40
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم روسازی محور راه آهن چابهار-فهرج به طول تقریبی 620 کیلومتر   41
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشاوره جهت انجام مراحل اجرایی قراردادهای فاز صفر مطالعه طرح برقی کردن راه آهن   42
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام همه خدمات مشاوره در انتخاب مشاور مطالعات برقی کردن راه آهن(تهران-مشهد)   43
معاونت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری انجام خدمات مهندسی روسازی و علائم الکتریکی و ارتباطات محور راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه   44
شرکت قطارشهری مشهد انجام خدمات مشاوره برای: مطالعات فاز یک پیشرفته خط 3 قطار شهری مشهد بطول 18 کیلومتر   45
متروی تهران انجام خدمات مشاوره برای: مطالعات مرحله اول زیر سازی خط 2 سریع السیر قطار شهری تهران مسیر(تهران-پردیس) و
(
تهران-شهریار)
  46
شرکت مهندسی و ساخت سپهر رزموند تهیه اسناد فنی و مالی توسعه شمالی فاز 4 خط 3 متروی تهران به طول حدود 2/5 کیلومتر   47
راه آهن ج.ا.ا ساماندهی ریلی منطقه قائم شهر   48
سازمان بنادر مطالعه و تهیه طرح اتصال بندر بوشهر به شبکه راه آهن از طریق جزیره نگین   49
وزارت راه- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل انجام مطالعات توجیهی انتقال ایستگاه راه آهن اسفراین   50
وزارت راه- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل بازنگری و انجام مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن اصفهان- داران- ازنا- درود   51
توسعه ترابر ریلی ایرانیان مطالعات توجیهی خرید واگن باری   52
توسعه ترابر ریلی ایرانیان مطالعات توجیهی خرید واگن مسافری   53
وزارت راه- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل مطالعات توجیه اولیه احداث راه آهن- سلماس، اتصال آنتنی خط آهن سراسری مراغه- ارومیه به تمرچین و آنتنی خلخال به شبکه ریلی   54
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مطالعات اولیه احداث راه آهن شیراز- اهواز   55
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته طراحی نظام تعرفه قطارهای مسافری   56
وزارت راه- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل انجام مطالعه و تدقیق طول و برداشت میدانی مختصات بزرگراههای موجود کشور و تبدیل آن به لاینه های اطلاعاتی مورد نیاز بر مبنای پایه GIS   57
شرکت قطارشهری مشهد انجام خدمات مشاوره برای مطالعات فاز یک پیشرفته زیرسازی و روسازی خط 4 قطار شهری مشهد   58
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
خدمات / نمای کلی پروژه های راهیاب
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396