تدوین دستورالعملهای نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی(ره)

تدوین دستورالعملهای نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی(ره)
موضوع قرارداد
سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان کارفرما
بندر امام خمینی - ساختمان مرکزی بنادر وکشتیرانی استان خوزستان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس کوثری زاده، 06522522358 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
علی حسین پور سعید مشایخ غفاری
جمال شمسی عبدالمجید افضل
تهران- بندرامام خمینی محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
تدوین دستورالعملهای مختصر و کاربردی نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی(ره)
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده:
*
بررسی وضع فعلی شبکه ریلی بندر و نحوه نگهداری و بهره برداری فعلی(تدوین مشکلات و ارزیابی مستندات زیرسازی، روسازی، زه کشی، علائم، ارتباطات و بهره برداری آتی گار مانوری)
*
بررسی روشها، معیارها و شرایط اصلی نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن سراسری و بنادر
*
تدوین دستورالعمل نگهداری جاری خطوط آهن بندر
*
تدوین دستورالعمل  بهره برداری جاری خطوط آهن بندر
*
تدوین طرح فنی بازسازی خطوط آهن گار مانوری
*
تهیه گزارش توجیه فنی و مالی جهت نت نقاط خاص بندر
*
جمع بندی و مستندسازی مطالعات
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

مطالعات اتصال بندر بوشهر به شبکه راه آهن از طریق جزیره نگین

مطالعات اتصال بندر بوشهر به شبکه راه آهن از طریق جزیره نگین
موضوع قرارداد
سازمان بنادر و دریانوردی کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
مهندس عباسی-تلفن تماس: 84932322 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
- نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
علی حسین پور سعید مشایخ غفاری
جمال شمسی عبدالمجید افضل
- محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعات بار و ترافیک
* تعیین امکان احداث خطوط و ایستگاههای ریلی
* بررسی فنی و اقتصادی سیستمهای مختلف زیرسازی و روسازی راه آهن
* بررسی و مطالعه در خصوص وضعیت جغرافیایی و محیطی و شرایط اقلیمی بندر بوشهر و جزیره نگین
* مطالعات ناوگان
* ارائه گزینه های مختلف اتصال جزیره نگین به شبکه راه آهن
* تهیه طرح پایه خطوط اتصال جزیره نگین به شبکه راه آهن
* تهیه طرح پایه ایستگاههای تخلیه و بارگیری خطوط راه آهن داخلی جزیره نگین
* تهیه طرح محل تقاطع های راه آهن با جاده های موجود
* تهیه برآورد احجام کارو هزینه های پروژه
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
-   نام و امضای مدیر عامل
-
نام شرکت کننده
خدمات / خدمات فني / راه آهن / طرح های بندری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396